”Sain täysin erilaisen pohjan sille, miten näen itseni ja johtajuuteni”

Ennen Suomen omia Value Based Leadership (VBL) -koulutuksia lähes 80 suomalaista kävi VBL:n Ruotsissa. Heille tehtiin viime vuonna vaikuttavuuskysely, johon saatiin 32 vastausta. Koulutuksen päättymisestä oli 3-8 vuotta, mutta sen vaikutus nuorten elämään oli ollut huikea.

Kysely kertoo muutoksista ja vaikutuksista, joita VBL-koulutuksella on ollut vastanneiden elämään. Konkreettisimmillaan koulutus on johtanut uusiin uravalintoihin ja haastaviin johtamistehtäviin vapaaehtoistoiminnassa.

”VBL antoi luottoa omiin kykyihin ja sitä myötä rohkeutta hakeutua uusiin johtamistehtäviin niin vapaaehtoistoiminnassa kuin ammatillisestikin.”

”Olen aika varma, että sain nykyisen (unelma)työpaikkani VBL:n ansiosta. Olen saanut ja ottanut vastaan sellaisia vastuutehtäviä, joihin en muuten olisi uskaltanut tarttua.”

Liki puolet koulutukseen osallistuneista kertoi olevansa työelämän johtotehtävissä, mikä ei ole ihan tavallista näin nuoressa ikäryhmässä (vanhin vastaajista on syntynyt vuonna 1988 ja nuorin 1992).

Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena ei silti ole työ johtajana, vaan johtajuutta tukevien taitojen kehittyminen: itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen, omien arvojen pohdinta suhteessa johtajuuteen, normikriittisen ja monimuotoisuuden johtajuuden kehittyminen ja uusien työkalujen oppiminen itsensä ja ryhmän johtamiseen.

Nämä saavutettiin hyvin. Kaikki tavoitteet mainittiin toistuvasti vastauksissa, vaikka niitä ei erikseen suoraan kysytty.

Itsetuntemus kasvoi ryhmässä

Eniten ja monipuolisimmin vastaajat kertovat itsetuntemuksensa kasvamisesta. Sitä pidettiinkin edellytyksenä johtajana kehittymiselle. Moni nimeää koulutuksessa käytettyjä menetelmiä ja tekniikoita, jotka ovat auttaneet analysoimaan omaa persoonallisuutta ja toimintatyylejä.

”Itseluottamus kasvoi valtavasti, koska kurssi sai minut ymmärtämään, että minusta todella on johtajaksi. Erilaisia johtajia tarvitaan. Oma vihreä DISC-profiilini on kaukana stereotyyppisestä johtajatyypistä.”

Erityistä kiitosta vastaajat antoivat koulutuksen vuorovaikutteisuudelle. Muilta ryhmän jäseniltä saatu palaute oli tarjonnut hyvän kasvualustan itsensä ymmärtämiselle ja itsetuntemukselle.

”Moni yksityiskohtaisempi johtajuustaitoja kehittävä asia oli helpompi oppia, kun kasvoi ensin ihmisenä ja ymmärsi paremmin, miten toimii johtajana muiden näkövinkkelistä katsottuna.”

Kommunikaatio-osaamista täsmätyökaluilla

Koulutus oli vastaajien mukaan lisännyt ymmärrystä paitsi itsestä niin myös muiden ihmisten kanssa toimimisesta ja ryhmädynamiikasta.

”Aiemmin ajattelin helposti, että minussa tai toisissa on jotain vikaa, kun johtamistilanteessa oli ongelmia. Nyt osaan pohtia tilannetta eri näkökulmasta: miksi minä reagoin näin? Mitä tämä ihminen yrittää viestiä minulle käytöksellään?”

Vuorovaikutustaidot, konfliktienhallinta ja palautteen antamisen tekniikat nousivat esille useimpien vastauksissa. Koulutukseen valitut menetelmät näyttivät onnistuneen muuttamaan osallistujien käyttäytymistä. Useat kertoivat käyttävänsä niitä työelämässä ja vapaaehtoisten johtamisessa jatkuvasti.

”Käytän kurssilla oppimaani NVC-menetelmää lähes päivittäin ja ymmärrän muita ihmisiä ja heidän reaktioitaan eri tilanteissa paremmin kuin ennen. Menetelmä oli yksi elämäni suurimmista käännekohdista.”

Erilaisuuden ymmärtäminen lisääntyi

Vastaajat kirjoittivat myös oppineensa arvostamaan monimuotoisuutta ja yksilöiden erilaisuutta. Useimmat sanoittivat tämän ”erilaisuuden ymmärtämiseksi”: koulutus oli opettanut tunnistamaan ja hyväksymään ihmisten erilaisia persoonallisuuksia, toiminta- ja kommunikaatiotapoja sekä tarpeita.

”Opin koulutuksessa erilaisuuden ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä – ja miten ihmisten erilaisuuden saa mahdollisimman laajaksi osaamiseksi tiimeille.”

Kaksi vastaajaa kirjoitti ottavansa moninaisuuden huomioon johtajana myös tekemissään rekrytoinneissa.

Kyselyyn osallistuneet olivat olleet mukana kansainvälisissä koulutuksissa, joissa ryhmäläisten kulttuuriset taustat erosivat jonkin verran. Tämä demografinen moninaisuus ei kuitenkaan näkynyt juuri vastauksissa. Toisilta oppimisen mainitsi vain yksi vastaaja.

”Erot suomalaisten ja Itämeren toisella puolella toimivien partiolaisten toiminnasta, VBL oli todella avartava kokemus siltäkin kannalta.”

Arvot näkyvät käytännössä

Entäpä ne arvot – koko koulutuksen ydin: miten ne näkyivät vastauksissa? Arvo-sana vilahteli vastauksissa siellä täällä, mutta huomattavasti vähemmän kuin edellä mainitut, käytäntöä lähempänä olevat asiat.

”VBL auttoi kirkastamaan omat arvot ja huomioimaan ne johtamistilanteissa.”

”Omien arvojen tunteminen ja tutkiminen. Muiden ymmärtäminen myös arvomaailman kautta.”

Ehkä arvot vain jäivät monien vastauksissa ilman ilmaisua. Arvopohjainen johtajuus ei kenties kaivannut vastaajien mielestä korostamista, vaan arvot näkyvät ja tuntuvat omassa toiminnassa. Ne ovat jotakin kaiken pohjalla olevaa, josta johtaminen ponnistaa.

”Olen saanut rohkeutta johtaa omalla tavallani ja oppinut, miten muita kohdataan ja kuunnellaan.”

VBL-koulutuksen visiona ja vaikuttavuustavoitteena on luoda VBL:llä Suomeen parempaa johtajuutta. Tämä kysely ei kuitenkaan anna vastausta siihen, onko koulutus vienyt johtajuutta tuohon suuntaan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi, jos koulutusmäärät kasvavat suunnitellulla tavalla.

Teksti: Minna Tarvainen