Suomen ensimmäinen Value Based Leadership-kurssi työsti yhdessä ohjelmistokehityksen asiantuntijayrityksen Vincitin kanssa arvopohjaisen johtajuuden kysymyksiä

Suomen ensimmäinen Value Based Leadership (VBL)-kurssi huipentui neljänteen ja samalla kurssin viimeiseen yhteiseen koulutusviikonloppuun, joka järjestettiin Tampereen Hervannassa. Neljännen kurssiviikonlopun eli ’nelosmoduulin’ yhteistyökumppanina toimi Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu ohjelmistoalan yritys Vincit. Vuonna 2007 perustetun Vincitin palvelut jakautuvat ohjelmistokehitykseen ja ICT-palveluihin. Yrityksen pääliiketoimintaa ovat räätälöityjen ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Lisäksi Vincit järjestää ketterään ohjelmistokehitykseen ja johtamiseen liittyvää konsultointia ja valmennusta. Yrityksen ydinosaamista ovat internet- ja mobiilisovellukset sekä sulautetut järjestelmät.

Vincitin asiakaskunta koostuu pääasiassa suurista ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisen sektorin toimijoista. Asiakkaita on yli 200 useilla eri toimialoilla. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa Tampereella, Helsingissä ja Turussa, palvelukeskus Savonlinnassa sekä toimipiste Palo Altossa Yhdysvalloissa.

Keskeistä Vincitin toimintakulttuurissa on jo yrityksen perustamisvaiheessa huoneentauluksi muotoiltu ajatus siitä, että maanantaisin ei saa ärsyttää tulla töihin. Keskiössä on työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys, samalla pidetään kuitenkin huoli myös työn tuottavuudesta ja asiantuntijuudesta erittäin kilpailulla alalla. Vincitiä kehitetään myös aidosti yhteistyössä kaikkien työntekijöiden kanssa. Vincit tarjoaa myös asiakkailleen 100 % tyytyväisyystakuun. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen, ei projektista tarvitse maksaa. Huippuasiantuntijuutta kuvastaa myös se, että 100 % asiakkaista suosittelisi Vincitiä edelleen mielellään eteenpäin. Myös paikan päällä kurssiviikonloppuna pari työntekijää kertoi Vincitissä parhaiksi puoliksi nimenomaan ihmiset sekä vapauden omassa työssä.

Suomen Value Based Leadership-kurssin 24 nuorta johtajaa olivat hyvin kiinnostuneita yhteistyöviikonlopusta. Viikonlopun ohjelmaan sisältyi mm. kokonainen päivä Vincitin toimistolla keskustellen arvopohjaisesta johtajuudesta ja Vincitin toimintakulttuurista. Päivän ryhmäkeskusteluissa nousi esiin muun muassa luottamuksen merkitys osana yrityksen ja ryhmän toimintaa. Kurssi nosti esille hyvää pohdintaa siitä, että ryhmät joissa syntyy aito luottamus uskaltavat jakaa omat hullutkin ideansa murehtimatta sitä, miten muut reagoivat.

Vincitin henkilöstökoordinaattori Krista Huhta-aho esitteli ryhmälle Vincitin arvoja, joissa korostuu luottamus työntekijöihin. Esimerkiksi tiimipäiviä tai muita yhteisiä ajanviettoon liittyviä tilaisuuksia ei ole ennalta budjetoitu vaan työntekijöiden luotetaan tekevän omat, maalaisjärkeen perustuvat ratkaisunsa tarjoiluiden ja muiden osalta. Tämä näkyy käytännössä siten, että kukaan ei lähde esimerkiksi törsäämään holtittomasti. Jos budjetti olisi ennalta määritelty, se todennäköisesti käytettäisiin kaikki. Yksi Vincitin ohjenuora onkin, että ’ tee, niin kuin itse tekisit’, eli omaa ajattelua ja kykyä ratkoa ongelmia painotetaan. Myös ’no policy policy’ kuvastaa hyvin Vincitin ideologiaa ja toimintakulttuuria. Yksilön ja työntekijän vapauden rinnalla esimerkiksi tasa-arvo on todettu hyvin vahvaksi Vincitillä, myös teetettyjen kyselyiden perusteella.

Matala valtahierarkia on koettu Vincitillä toimivaksi, johtuen osaltaan vahvasta asiantuntijaorganisaatiosta ja luotosta työntekijöiden kykyyn hoitaa omat projektinsa parhaaksi katsomillaan tavoilla, kuitenkin aina osana tiimiä. VBL-kurssin keskuudessa nousi kysymys, näkyykö Vincitin vahva työntekijälähtöisyys myös asiakkaille. Huhta-aho kuvasi, että he pyrkivät aina olemaan asiantuntija myös suhteessa asiakkaaseen ja voivat siten tarvittaessa olla myös eri mieltä asiakkaan kanssa parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Päivän aikana keskusteltiin myös uusien työntekijöiden perehdytyksestä. Perehdytykseen kuuluu perinteisen yritykseen ja omiin tehtäviin tutustumisen lisäksi mahdollisuus valita omat työvälineet, sillä Vincitillä nähdään, että jokaisen asiantuntijan tulee saada valita itselle ja omiin projekteihin parhaiten soveltuvat välineet. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käytetään myös projektinhallinnan työkalua Trelloa.

VBL-ryhmälle teetettiin myös projektityöskentelyssä hyödynnettävä retrospektiivi, jossa kurssi työsti pienryhmissä näkemyksiään VBL-kurssista tähän asti; mikä teki iloiseksi ja mikä surulliseksi. Fasilitaattoreina ryhmälle toimivat Vincitin koodari Hannu Lehtikangas ja softatohtori Veli-Pekka Eloranta. Yksi keskeinen idea retrospektion käytössä oli, että kaikki ryhmän jäsenet tulevat kuulluiksi. Lopuksi ryhmissä työstetyt aiheet koottiin yhteen.

Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen kuvasi yhteistyötä VBL:n kanssa seuraavasti:

Yhä useammat yritykset ymmärtävät, että arvopohjainen johtaminen synnyttää luottamusta ja hyvinvointia organisaatioon ja vaikuttaa näin ollen myös pitkäjänteiseen kannattavuuteen. Tulevaisuuden johtamisen isoimpia haasteita on pystyä tukemaan jokaista työntekijää yksilöllisesti, erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Kysymys kuuluukin, miten luoda sellainen ympäristö, jossa ihmiset voisivat johtaa kukin itseään parhaalla mahdollisella tavalla? Tähän kysymykseen saamme varmasti mielenkiintoisia näkemyksiä tulevaisuuden johtajilta!

VBL-kurssilaiset ovat suorittaneet puolen vuoden mittaisen kurssin aikana DiSC-analyysit, jotka auttavat ymmärtämään paremmin sekä omia että muiden tapoja ja toimintamalleja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. DISC-työkalua käytetään erityisesti itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämisessä. Työkalusta on suuri hyöty myös johtamisen kehittämisessä. Lisäksi kurssilaiset ovat hyödyntäneet Values Online nimistä työkalua omien arvojensa jäsentämisessä ja kartoittamisessa. Nämä työkalut, useat kurssiviikonloppujen aikana toteutetut harjoitteet sekä mentorointiohjelma takaavat kurssilaisille hyvät eväät ymmärtää paremmin itseään ja muita johtajina. Samalla ymmärrys omista arvoista ja toiveista työympäristön suhteen ovat helpommin viestittävissä myös työpaikalla.

Vincitin perustaja Mikko Kuitunen kuvaili puolestaan yhteistyötä VBL:n kanssa ennen kurssiviikonloppua näin:

Vincit tukee Value Based Leadership -koulutusta ja nuoria johtajia, koska haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa parempaa huomista. Vincit tunnetaan tulevaisuuden johtamisen suunnannäyttäjinä ja haluamme jakaa ymmärrystämme nuorille johtajille konkreettisella tavalla. Odotamme myös oppivamme yhteistyöstä VBL:n kanssa mitä nuoret ajattelevat johtamisesta sekä kuinka he haluavat itseään johdettavan ja kuinka he aikovat itse johtaa. Uskon, että Vincitin ja VBL:n liitto hyödyttää molempia ja on ennen kaikkea voitto suomalaiselle johtajuudelle.

Yhteinen kurssiviikonloppu vastasi osaltaan näihin kysymyksiin. Työn merkityksellisyys, arvojen mukainen toiminta ja työnteon joustavuus ovat myös tutkitusti nyt työelämään siirtyville nuorille tärkeitä teemoja. Tarvitsemme myös heiltä vahvaa johtajuutta, kykyä ja halua ottaa vastuuta ja tehdä arvojensa mukaisia päätöksiä. VBL-kurssi ja yritysyhteistyö antavat tähän hyvät eväät.